Drobečková navigace

Úvod > O obci > Vodné

Vodné

 v úředních hodinách obecního úřadu:

středa 18:00 - 20:00hod.

pondělí - pátek od 8:00 - 15:00hod.

Cena vodného je stanovena na 15,- Kč/m³

Cena stočného je stanovena na 40,- Kč/m³

Vodné je též možné uhradit převodem na účet obecního úřadu, a to po předchozí telefonické nebo písemné domluvě tel.: 567 275 183, 731 089 177, e-mail: smrcna@smrcna.cz

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Smlouva o dodávce pitné vody je dispozici na Obecním úřadě.

Vodné se hradí 1x za rok, a to nejpozději do 31.12. kalendářního roku.

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD - Obec Smrčná

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

Rozbor kvality vody vodovodu Obce Smrčná:

Smrčná ÚR 22.4.2024 

Rozbor vody - 22.4.2024

 

Rozbor vody VDJ - 22.4.2024

Rozbor vody - 21.3.2024

Rozbor vody - 12.2.2024

Rozbory vody rok 2022, 2023

Rozbor vody - 13.2. 2023

Rozbor vody - 24.4. 2023

Rozbor vody - 2.10. 2023

Protokol o zkouškách - 15.2.2021

Protokol o zkouškách - 12.7.2021

Protokol o zkouškách - 30.11.2021

 

 


 

Všeobecné podmínky

Podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod (Obchodní podmínky)

Obec Smrčná

 1. Úvodní ustanovení
  1. Obchodní podmínky se vztahují na dodávky vody a odvádění odpadních vod v rámci uzavřeného smluvního vztahu a jsou součástí smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod.
  2. Obchodní podmínky a v nich použité pojmy vycházejí ze zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vše ve znění pozdějších předpisů).
 2. Společná práva a povinnosti dodavatele a odběratele
  1. Odběratel (pouze vlastník nemovitostí) je odpovědný za veškeré závazky vyplývající ze smlouvy (zejména za úhradu všech pohledávek dodavatele vzniklých v souvislosti se smluvním vztahem). Ve výjimečných případech se při uzavírání smlouvy mohou strany dohodnout, že příjemcem zdanitelného plnění a plátcem faktur je třetí osoba (uživatel nemovitosti).
  2. Pokud je pozemek nebo stavba připojena na vodovod nebo kanalizaci v souladu s právními předpisy, vzniká odběrateli nárok na uzavření písemné smlouvy o dodávce vody a odváděni odpadních vod. Tento nárok nevzniká, pokud se okolnosti, za kterých došlo k povolení připojení na vodovod nebo kanalizaci, změnily natolik, že nejsou splněny podmínky pro uzavření této smlouvy na straně odběratele. Dodavatel je oprávněn přezkoušet údaje uvedené odběratelem a požadoval změnu smluvního vztahu dle zjištěné skutečnosti.
  3. Odběratel je povinen umožnit dodavateli přístup k vodovodní přípojce a vodoměru. Pokud není odběrní místo v době odečtu přístupné, je odběratel povinen na zvláštním tiskopisu (nebo telefonicky, elektronicky) ohlásit dodavateli přesný stav počítadla vodoměru do 5 dnů (tiskopis k ohlášení stavu vodoměru zanechá u odběratele pracovník provádějící odečet). Jestliže tak odběratel neučiní, je dodavatel oprávněn vyfakturovat množství vycházející z průměrné dodávky vody za minulé období, popřípadě jiným způsobem dle zákona. Termín odečtu stanovuje dodavatel.
  4. Pravidla pro stanovení a vyúčtování vodného a stočného upravuje smlouva o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod.
 3. Práva a povinnosti odběratele
  1. Odběratel je povinen před uzavřením smlouvy prokázat vlastnictví k pozemku nebo stavbě připojené na vodovod nebo kanalizaci.
  2. Odběratel je povinen poskytnout dodavateli potřebné údaje v souvislosti se smlouvou, jakož i údaje o rozdělení spotřeby na domácnosti a ostatní a výměru odkanalizovaných ploch pro srážkovou vodu. Právnické a fyzické osoby mající oprávnění k podnikání předkládají výpočet srážkových vod vztahující se k předmětné nemovitosti (nemovitostem) dodavateli, jako podklad k sepsání smlouvy.
  3. Odběratel je povinen chránit vodoměr před poškozením (mechanicky, ohněm, mrazem) a bez zbytečného odkladu oznámit dodavateli závady v měření. Jakýkoliv zásah do vodoměru ze strany odběratele je nepřípustný a dodavatel má právo jednotlivé části vodoměru zajistit proti neoprávněné manipulaci. Poškození tohoto zajištění je hodnoceno jako porušení smlouvy. Byla-li nefunkčnost nebo poškození vodoměru způsobeno přímým zásahem nebo nedostatečnou ochranou vodoměru odběratelem, hradí škodu a náklady spojené s výměnou vodoměru odběratel. Pokud je vodoměr umístěn v šachtě, je odběratel povinen zajistit, aby tato šachta byla přístupna, zbavená nečistot, odvodněná a zajištěná proti mrazu.
  4. Odběratel si může na svůj náklad osadit na vnitřním vodovodu podružný vodoměr. Odpočet z podružného vodoměru nemá vliv na určení množství dodané vody.
  5. Pokud není ve smlouvě ujednáno jinak, odběratel může odebírat vodu z vodovodu a vypouštět odpadní vody do kanalizace pouze pro potřebu uživatelů připojené nemovitosti.
  6. Vnitřní vodovodní rozvod napojený vodovodní přípojkou na veřejný vodovodní řad nesmí být propojen s potrubím zásobovaným z jiného zdroje vody.
 4. Práva a povinnosti dodavatele
  1. Dodavatel je povinen dodávat odběrateli vodu v jakosti pitné vody, a to ve smyslu platných právních předpisů. Kontrola jakosti dodávané vody je zabezpečena v souladu s plánem kontroly jakosti vody schváleného orgánem ochrany veřejného zdraví.
  2. Dodavatel nesmí při uzavírání smlouvy a po dobu jejího trvání jednat v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí odběratele diskriminovat.
  3. Dodavatel je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody nebo odvádění odpadních vod bez předchozího upozornění jen v případech živelné pohromy, při havárii vodovodu či kanalizace, vodovodní nebo kanalizační přípojky nebo při možném ohrožení zdraví lidí nebo majetku.
  4. Dodavatel je dále oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody a odvádění odpadních vod do doby, než pomine důvod přerušení nebo omezení:
   1. po oznámení alespoň 15 dnů předem s uvedením doby trvání:
    1. při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací,
   2. po oznámení alespoň 3 dny předem:
    1. nevyhovuje-li zařízení odběratele technickým požadavkům tak, že jakost vody ve vodovodu může ohrozit zdraví a bezpečnost osob a způsobit škodu na majetku,
    2. neumožní-li odběratel provozovateli přístup k přípojce nebo zařízení vnitřního vodovodu nebo kanalizace,
    3. bylo-li zjištěno neoprávněné připojení vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky,
    4. neodstraní-li odběratel závady na vodovodní přípojce nebo kanalizační přípojce nebo na vnitřním vodovodu nebo vnitřní kanalizaci zjištěné provozovatelem ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší než 3 dny,
    5. při prokázání neoprávněného odběru vody nebo neoprávněného vypouštění odpadních vod, nebo
    6. v případě prodlení odběratele s placením vodného a stočného podle sjednaného způsobu úhrady delšího než 30 dnů.
  5. V případě přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod podle odstavce 4.3, a 4.4. čísl. 1 je dodavatel oprávněn stanovit podmínky tohoto přerušení nebo omezení a je povinen zajistit náhradní zásobování pitnou vodou nebo náhradní odvádění odpadních vod v mezích technických možností a místních podmínek.
  6. V případě, že k přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod došlo podle odstavce 4.4, čísel 2 až 7, hradí náklady s tím spojené odběratel.
 5. 5. Dodávka vody, stanovení množství dodané vody
  1. Povinnost dodávky vody je splněna vtokem vody z vodovodu do vodovodní přípojky.
  2. Množství dodané vody měří provozovatel vodoměrem, který je stanoveným měřidlem a podléhá úřednímu ověření v souladu se zvláštními právními předpisy.
  3. Má-li odběratel pochybnosti o správnosti měření nebo zjistí-li závadu na vodoměru, má právo požádat o jeho přezkoušení. Toto právo lze uplatnit nejpozději při výměně vodoměru. Dodavatel je povinen na základě písemné žádosti odběratele do 10 dnů ode dne doručení žádosti zajistit přezkoušení vodoměru u autorizované zkušebny, přičemž odběratel je povinen poskytnout dodavateli k odečtu i výměně vodoměru nezbytnou součinnost. Výsledek přezkoušení oznámí dodavatel neprodleně písemně odběrateli. Pokud je vodoměr zkušebnou označen jako vyhovující, náklady na přezkoušení hradí odběratel.
  4. Osazení, údržbu a výměnu vodoměrů provádí dodavatel.
  5. Povinností odběratele je dodržet podmínky umístění vodoměru stanovené dodavatelem. Pokud vnitřní vodovod nevyhovuje požadavkům pro montáž vodoměru, je odběratel povinen na písemné vyzvání dodavatele provést v přiměřené lhůtě potřebné úpravy na připojované stavbě nebo pozemku.
 6. 6. Odvádění odpadních vod a jejich měření
  1. Odvedení odpadních vod z pozemku nebo stavby je splněno okamžikem vtoku odpadních vod z kanalizační přípojky do kanalizace. Kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen s mírou znečištění a v množství stanoveném v kanalizačním řádu a ve smlouvě o odvádění odpadních vod. V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do kanalizace odpadní vody přes septiky ani přes žumpy. Porušení této povinnosti je klasifikováno jako závada na přípojce.
  2. Množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace měří odběratel svým měřícím zařízením, jestliže to stanoví kanalizační řád.
  3. Není-li množství vypouštěných odpadních vod měřeno, předpokládá se, že odběratel, který odebírá vodu z vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody, které podle zjištění na vodoměru nebo podle směrných čísel potřeby vody z vodovodu odebral s připočtením množství vody získané z jiných zdrojů.
  4. Jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypouštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 m3 za rok, zjistí se množství vypouštěné odpadní vody do kanalizace buď měřením, nebo odborným výpočtem podle technických propočtů předložených odběratelem a ověřených dodavatelem, pokud se předem dodavatel s odběratelem nedohodli jinak.
  5. Vypouští-li odběratel do kanalizace vodu z jiných zdrojů než z vodovodu a není-li možno zjistit množství vypouštěné odpadní vody
  6.  měřením nebo jiným způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem, zjistí se množství vypouštěných odpadních vod odborným výpočtem ověřeným dodavatelem.
  7. Výpočet množství neměřených srážkových vod odváděných do jednotné kanalizace musí být uveden ve smlouvě o odvádění odpadních vod. Odvedené srážkové vody jsou vypočítávány za každou nemovitost, ze které jsou tyto vody odvedeny přímo přípojkou nebo přes volný výtok do uliční vpusti a do kanalizace. Odvádění srážkových vod se nehradí, jsou-li tyto vody odváděny z dálnic, silnic, místních a účelových komunikací veřejně přístupných, zoologických zahrad, nemovitostí určených k trvalému bydlení a z domácností. Srážkové vody jsou fakturovány společně s fakturací odpadních vod.
 7. Neoprávněný odběr vody a vypouštění odpadních vod
  1. Neoprávněným odběrem vody z vodovodu je odběr:
   1. před vodoměrem,
   2. bez uzavřené smlouvy nebo v rozporu s ní,
   3. přes vodoměr, který v důsledku zásahu odběratele odběr nezaznamenává, nebo zaznamenává odběr menší, než je odběr skutečný, nebo
   4. přes vodoměr, který odběratel nedostatečně ochránil před poškozením.
  2. Neoprávněným je vypouštění odpadních vod do kanalizace:
   1. bez uzavřené smlouvy o odvádění odpadních vod,
   2. v rozporu s podmínkami stanovenými kanalizačním řádem, nebo
   3. přes měřící zařízení neschválené dodavatelem, nebo přes měřící zařízení, které v důsledku zásahu odběratele množství vypouštěných odpadních vod nezaznamenává, nebo zaznamenává množství menší, než je množství skutečné.
 8. Smluvní pokuty, úrok z prodlení a náhrada škody
  1. Za neoprávněný odběr vody z vodovodu a za neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanalizace je oprávněn dodavatel požadovat na odběrateli smluvní pokutu ve výši 10.000, Kč za každý celý den neoprávněného odběru vody nebo za každý den a každý zjištěný případ neoprávněného vypouštění odpadních vod zvlášť. V případě uplatnění ze strany dodavatele je povinen odběratel tuto smluvní pokutu dodavateli v termínu uvedeném ve výzvě uhradit.
  2. V případě uplatnění smluvní pokuty ze strany dodavatele je povinen odběratel zaplatit dodavateli v termínu uvedeném ve výzvě smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč, jestliže:
   1. neumožní pracovníkům dodavatele přístup k měřícímu zařízení, prověření jeho stavu a řádný odečet,
   2. převede právo ze smlouvy na třetí subjekt bez souhlasu dodavatele,
   3. je porušena plomba vodoměru,
   4. bude-li zjištěno záměrné uvedení nesprávných údajů ve smlouvě poškozující dodavatele.
  3. Ustanoveními uvedenými v odstavci 8.1 a 8.2. není dotčena povinnost odběratele nahradit dodavateli všechny prokazatelné škody, které mu byly tímto způsobeny.
  4. Pro případ prodlení s úhradou plateb podle této smlouvy se sjednává, úrok z prodlení ve výši:
   1. 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení, je-li prodlení na straně dodavatele nebo na straně odběratele, který je podnikatelem,
   2. dle občanského zákoníku, je-li prodlení na straně odběratele, který není podnikatelem.
  5. V případě uplatňování dvousložkové ceny vodného a stočného je dodavatel povinen na žádost odběratele poskytnout mu přiměřenou slevu z pevné složky za každý další započatý den kromě prvních 24 hodin nefunkčnosti vodovodního nebo kanalizačního systému.
 9. Reklamace
  1. Reklamační řád, který upravuje reklamace v rámci smlouvy, práva a povinnosti odběratele a dodavatele při reklamacích, je spolu s ostatními dokumenty předepsanými v rámci zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, k dispozici odběratelům v sídle a na provozech dodavatele a na místně příslušných obecních úřadech.