Vítejte v obci

Smrčná

Je jen jedno místo na světě, kde člověk zanechal své srdce - domov

Fulltextové vyhledávání

Povinně zveřejňované informace

 

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

 1. Oficiální název
  Obec Smrčná
 2. Důvod a způsob založení
  Obec je zřízena na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),v platném znění jako základní územní samosprávné společenství občanů.
 3. Organizační struktura
  Orgány obce jsou zastupitelstvo, starosta a obecní úřad. Orgány zastupitelstva  jsou výbory finanční a kontrolní.
  Starosta obce: Josef Nechvátal
  tel. 567 275 183
  e-mail: smrcna@smrcna.cz
  V případě potřeby se lze domluvit na návštěvě úřadu se starostou na tel.  603 516 702
  Místostarosta obce: Daniela Štefáčková
 4. Kontaktní spojení
  Adresa: Obecní úřad Smrčná, Smrčná 22, 588 01 Smrčná
                 tel.: 567 275 183
                 e-mail: smrcna@smrcna.cz
  Úřední hodiny
                Středa 18.00 – 20.0
                V případě potřeby se lze domluvit na návštěvě úřadu se starostou na tel. 603 516 702.
                ID datové schránky: 77tawnm                                     
 5. Případné platby můžete poukázat
  číslo účtu: 1466030329/0800
  Česká spořitelna, a.s.
 6. : 00543756
 7. DIČ: CZ00543756
 8. Rozpočet obce
 9. Žádosti o informace
  Získat informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je možné v úřadovně OÚ v úředních hodinách. Podat žádost o informace lze rovněž poštou na adresu OÚ nebo elektronickou poštou na e-mail OÚ.
 10. Příjem žádostí a dalších podání
  Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání (dále jen „žádost“) a obdržet rozhodnutí lze v úřadovně OÚ v úředních hodinách. Podat žádost lze rovněž poštou na adresu OÚ nebo elektronickou poštou na e-mail OÚ.
 11. Opravné prostředky
  Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu se podávají prostřednictvím OÚ, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
 12. Formuláře
  Formuláře pro podání žádosti, pokud jsou vyžadovány, lze získat podle povahy věci v úřadovně OÚ.
  Formulář Žádosti o povolení pokácení dřevin mimo les lze získat v kanceláři OÚ  na adrese: Obecní úřad Smrčná, Smrčná 22, 588 01 Smrčná
  Další informace a formuláře ke stažení na http://www.form.cz/.
 13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
  Životní situace – viz Portál veřejné správy ČR
 14. Nejdůležitější předpisy
  Zákony
  128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
  114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
  133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých    zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
  320/2001 Sb., o finanční kontrole
  416/2004 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu o finanční kontrole
  250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  218/2000 Sb., rozpočtová pravidla
  106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  více viz Portál veřejné správy ČR

  Vyhlášky
  viz obecně závazné vyhlášky

 15. Sazebník úhrad za poskytnutí informací
  není
 16. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.
  Zveřejněná informace na základě žádosti o poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb Výroční zpráva za rok 2015     Výroční zpráva za rok 2016     Výroční zpráva za rok 2017    Výroční zpráva za rok 2018
 17. Seznam organizací
  (seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu)
  Obec není zřizovatelem žádné organizace.